תקנון תחרות "הפרזנטורים של פומרי"

תקנון תחרות אינסטגרם

"תחרות הפרזנטורים של פומרי"

 1. מבוא

1.1 בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה, תתקיים במהלך חודש מאי 2024 בעמוד האינסטגרם של "פומרי בייקרי- מאפייה לכלבים" תחרות תמונות וסרטונים הפתוחה לציבור הרחב – "תחרות הפרזנטורים של פומרי", במסגרתה הגולשים יעלו ויתייגו תמונות וסרטונים אצלם בסטורי, שלאחר מכן ישותפו בעמוד של "פומרי בייקרי- מאפייה לכלבים", אם תבחר לעשות כן.

1.2 בפרשנותו של תקנון זה והכללים שיחולו על התקנון והמשתתפים בתחרות, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות נושא תקנון זה, לרבות במודעות ו/או בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר של עורכת התחרות או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.3 האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות אך הוא מכוון לשני המינים גם יחד.

1.4 ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לכל התנאים הקבועים בתקנון זה.

1.5 תגובות, שיתופים, תמונות וסרטונים שאינם קשורים לנושא התחרות לא ייקחו חלק בתחרות.

1.6 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד, ולא תשמש לצרכי פרשנות.

 1. הגדרות

לצורכי התחרות ותקנון זה, למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המצוינת לצידם, אלא אם נאמר אחרת במפורש:

"עורכת התחרות/פומרי בייקרי/פומרי" – מותג פומרי בייקרי- מאפייה לכלבים. ע.מ 209193713.

"Pomeribakery" – דף האינסטגרם הרשמי של מותג פומרי בייקרי- מאפייה לכלבים ע.מ 209193713  

"התחרות" – תחרות הנערכת על ידי עורכת התחרות, בהם מתבקש הציבור הרחב להעלות ולתייג תמונות ו/או סרטונים אצלם בסטורי, לפי ההוראות של עורכת התחרות, שלאחר מכן ישותפו בעמוד של עורכת התחרות, באם תבחר לעשות זאת.

"משתתף בתחרות"/"משתתפים בתחרות"- אדם שהעלה תמונה ו/או סרטון של הכלב שלו, שיתף אותו בסטורי באינסטגרם, שעוקב אחרי עמוד Pomeribakery באינסטגרם, ועומד בכל הקריטריונים שהוגדרו בתקנון זה.

"מהלך התחרות"- הדרישה בתחרות תהיה להעלות לפחות תמונה אחת ו/או סרטון אחד של הכלב לסטורי עם תיוג של הדף pomeribakery, עד התאריך 27/5/24. עורכת התחרות רשאית לבחור שלא להגיב, ללא הגבלת זמן.
כל משתתף בתחרות יקבל כתגובה בהודעה פרטית באינסטגרם או בכל דרך אחרת שתבחר עורכת התחרות אם תבחר- הודעה בדבר השתתפות בתחרות ודרישה לאימייל ו/או פרטים נוספים שתראה עורכת התחרות לנכון לדרוש, מתן אימייל מהווה הסכמה לקבלת דיוור בנושא התחרות ובדבר פרסום ושיווק של עורכת התחרות.

"הזוכים" – 10 משתתפים אשר ייבחרו כזוכים על פי התמונות ו/או הסרטונים שיעלו עם תיוג עורכת התחרות עפ"י תקנון זה ועפ"י בחירת ועדת השיפוט.

"שובר הפרס"- הודעה רשמית מטעם עורכת התחרות המיידעת את המשתתף בתחרות על דבר זכייתו ואת פרטיה.

הודעת זכייה – תיעשה באחת מהדרכים ליצירת קשר אותם מילא המשתתף בטופס בשלב הראשון של התחרות.

"זכאים לפרס" – מי שקיבלו הודעת זכייה מאת ועדת השיפוט ויענו לשיחת טלפון המסבירה את המשך התהליך כפרזנטורים של עורכת התחרות, ומשתתפים שצורפו לקבוצת הוואטסאפ הייעודית לפרזנטורים של עורכת התחרות.

"מוצר/המוצרים" – אחד מארבעת חטיפי הבריאות של פומרי בייקרי, או אחד משני המאפינס של פומרי בייקרי

"ועדת השיפוט" – ועדה אשר תורכב מצוות שופטים שיורכב מעובדי פומרי בייקרי ו/או מי מטעמה.

"פרסום הזוכים" – שמות הזוכים יפורסמו במספר ערוצים כפי שתחליט עורכת התחרות, בהתאם לשיקול דעתה.

"הפרס" – הפרס המפורט בסעיף 8 להלן.

"פרזנטורים"- 10 הכלבים הזוכים בתחרות, שיזכו ליום צילום מקצועי כחלק מהפרס, כאשר מובהר ומוסכם כי ייעשה שימוש בלתי מוגבל בחומרי המדיה, לרבות בתמונות ובסרטונים או כל מדיה אחרת לצורך שיווק ופרסום של פומרי בייקרי ומוצריה.

 1. נושא התחרות

3.1 נושא התחרות הוא מציאת הפרזנטורים הבאים של פומרי בייקרי.

 1. תקופת התחרות

התחרות תימשך החל מיום שלישי ה-7/5/24 ועד יום שני ה-27/5/24 (כולל). ניתן יהיה לתייג ולשתף את התמונות ו/או הסרטונים באינסטגרם החל מרגע פרסום הפוסט בפרופיל Pomeribakery ועד לפרסום הפוסט על סיום התחרות.
תמונות וסרטונים שיועלו לאחר המועד האמור לא ישתתפו בתחרות.
עורכת התחרות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להחליט על הארכת תקופת התחרות או קיצורה.

 1. הזכאים להשתתף בתחרות

5.1 זכאים להשתתף בתחרות משתמשים ברשת החברתית אינסטגרם שהם בעלי פרופיל אישי התואם את נתוניהם (לא פיקטיבי). בכל מקרה שבו משתתף בתחרות הינו קטין, ייראו השתתפותו בתחרות והעלאת התמונה או הסרטון, כאילו קיבלו את אישור אפוטרופסו החוקי.

5.2 ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד, שלא לצרכים מסחריים.

5.3 ההשתתפות, הזכיה בפרסים וקבלתם הינה בכפוף לעמידה ביתר הוראות תקנון זה.
משתתף אשר לא מילא אחר כל התנאים המפורטים לעיל ולהלן בתקנון זה, לא יהא זכאי להשתתף בתחרות וממילא לא יהיה זכאי לזכות בפרס כלשהו במסגרתה.

5.4 לא ישתתפו בתחרות תמונות או סרטונים בהן הייתה פגיעה בערכי פומרי בייקרי ו/או ככל ועורכת התחרות תחליט על פי שיקול דעתה שיש בתמונות או בסרטונים פגיעה בזכויות קניין של אחרים או שאינם עוסקים בנושא התחרות היא תהא רשאית להסיר את התמונות או הסרטונים המפרים שהועלו.
כמו כן, לא ישתתפו תגובות, תמונות או סרטונים שיש בהם עבירה על חוקי המדינה.

 1. כללי השתתפות

6.1 יובהר, כי המשתתף בתחרות מביע הסכמתו לכך שפומרי בייקרי תהיה זכאית להשתמש בתמונות או הסרטונים לצרכיה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מדיה שתבחר, לרבות מדיה דיגיטלית, ללא הגבלת זמן וללא תמורה שהיא. עוד מובהר בזאת שפומרי בייקרי לא תהיה מחויבת לציין את שמו של המשתתף בתחרות או את שם הכלב, בעת שימוש בתמונות או בסרטונים שהועלו ושותפו על ידי המשתתף.

6.2 המשתתפים בתחרות לא יקבלו כל תשלום עבור השתתפותם בתחרות, כמו גם בגין כל שימוש שתעשה עורכת התחרות בתמונות או בסרטונים ששותפו על ידם, בהתאם להוראות התקנון. בעצם שיתוף התמונות או הסרטונים בתחרות, מביעים המשתתפים בתחרות את הסכמתם המפורשת לאמור בסעיף זה, ולהוראות התקנון, ויש בהשתתפות כדי להוות מתן אישור כאמור לפומרי בייקרי, כמפורט בתקנון זה.

6.3 בשליחת התמונה או הסרטון לתחרות, המשתתף מצהיר כי הוא צילם אותה וכי הוא בעל זכויות היוצרים שלה וכי אין בשיתוף או בהעלאת התמונה או הסרטון כדי לפגוע בזכויות יוצרים של צד שלישי כלשהו. המשתתף, והוא בלבד, יהיה אחראי על חשבונו לסילוק כל טענה ו/או דרישה של כל הטוען לזכות כלשהי בתמונה ולא תוטל על  עורכת התחרות כל חבות בגין כך.  

 1. בחירת הפרזנטורים הזוכים

7.1 עורכת התחרות תעביר לוועדת השיפוט את כל התמונות והסרטונים של משתתפי התחרות, אשר עמדו בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

7.2 ועדת השיפוט תבצע את השיפוט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והיא אינה מחויבת לנמק את החלטתה, ותבחר 10 משתתפים זוכים בתחרות.

7.3 השיפוט יתקיים בסמוך לתום תקופת התחרות , הרשומה לעיל בסעיף 4 לתקנון זה, כפי שייקבע על ידי עורכת התחרות.

7.4 שמות המשתתפים הזוכים יפורסמו עד לא יאוחר מיום 2.6.24 בעמוד האינסטגרם Pomeribakery או בכל מקום אחר אשר תבחר עורכת התחרות.

7.5 פומרי בייקרי ו/או ועדת השיפוט אינם מחויבים להסביר את הטעמים לפסילת משתתף ו/או להעדר זכיית משתתף, וכל החלטה כאמור, תהא לפי שיקול דעתם המקצועי של חברי ועדת השיפוט, ומבלי שלמי ממשתתפי התחרות, תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

7.6 החלטת ועדת השיפוט הינה סופית, כפופה לשיקול הדעת הבלעדי של הוועדה ובלתי ניתנת לערעור.

 1. הפרס ואופן קבלתו

8.1 הפרס – יום צילומים מקצועי על חשבון פומרי בייקרי, בשיתוף 10 זוכי התחרות וכלביהם שצולמו בתמונות ו/או הסרטונים שהועלו ונבחרו על ידי ועדת השיפוט.

8.2 הודעה על זכייה תיעשה בהודעה פרטית שתישלח לחשבון האינסטגרם איתו הגיב המשתתף על הפוסט או בכל דרך שעורכת התחרות תראה לנכון.

8.3 הזוכה יהיה זכאי לקבל את הפרס לאחר שיאשר הגעה ליום צילומים במועד שייקבע בתום התחרות בהסכמת כל 10 הזוכים.

8.4 מועד קבלת הפרס ייקבע על ידי עורכת התחרות.

8.5 הזכייה בפרס מותנית בחתימת הזוכה ו/או האפוטרופוס החוקי שלו על טופס המחייב הגעה ליום הצילומים ע"י הזוכה ומסירתו אל עורכת התחרות בטרם יום הצילומים. עורכת התחרות רשאית לוותר על תנאי זה כולו או מקצתו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. זוכה שלא יגיע ליום הצילום למרות התחייבותו יידרש לשלם סכום אותו תפרסם עורכת התחרות עם פרסום מועד הצילומים ולפני חתימת הזוכה על התחייבות ההגעה.

8.6 מובהר בזאת כי הפרס בשלמותו ו/או בחלקו אינו ניתן להמחאה ו/או להעברה כנגד תשלום או שלא כנגד תשלום ואינו ניתן להחלפה, כך שזוכה אינו יכול להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.

8.7 עורכת התחרות איננה מתחייבת לשמור את הפרס עבור הזוכה, מעבר לתאריך 10.6.24. אם הזוכה לא יצור קשר לקבל את הפרס עד לתאריך זה, תצא עורכת התחרות ידי חובתה לגבי מסירת הפרס.

8.8 כל משתתף רשאי לשלוח כמות בלתי מוגבלת של תמונות ו/או סרטונים לתחרות, אך במידה ויזכה, יקבל

פרס אחד בלבד.

 1. זכויות יוצרים:

9.1 כל משתתף בתחרות מצהיר כי אין ולא תהיינה לו או למי מטעמו, כל תביעה, דרישה או טענה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות, תביעות אשר עניינן בזכויות יוצרים, זכויות קניין או זכויות מוסריות, לרבות כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה ו/או כלפי חברי וועדת השיפוט, בקשר עם התמונות או הסרטונים שהוגשו/שותפו/הועלו על ידו במסגרת התחרות. 

 1. אחריות המשתתף

10.1 כל משתתף בתחרות, ובכל הכרוך בה, עושה כן על אחריותו בלבד ולאחר שקרא והבין את כלל תנאי התחרות המפורטים בתקנון זה. פומרי בייקרי ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמם פעולה בקשר עם התחרות, לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש) אשר ייגרמו למשתתף בכל הקשור לתחרות הזו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע התחרות, לעדכון תנאי התחרות, לאופן קביעת הזוכה, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולכל החלטה ו/או פעולה אשר תקבל ו/או תעשה על סמך ההשתתפות בתחרות.

10.2 פומרי בייקרי לא תישא בכל אחריות כלפי המשתתף במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם התחרות.

 1. הזכות לבטל או להשהות את התחרות

פומרי בייקרי שומרת על זכותה, הכפופה לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את התחרות ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כתוצאה מכך.

 1. שונות

12.1 חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח/לשתף/להעלות במסגרת התחרות כל תמונה או סרטון אשר פרסומו עשוי להוות הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק תמונות או סרטונים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות קניין רוחני; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

12.2 עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התחרות לפני המועד הנקוב, בין היתר, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה.

12.3 עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון תחרות זה.

12.4 עורכת התחרות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הפרס ולתת במקומו פרס דומה או שווה ערך ו/או לבטל את התחרות בכל עת והמשתתפים בה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. לא ניתן להחזיר או להחליף פרסים שנתנו לזוכה.

12.5 עורכת התחרות לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בתחרות, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורכת התחרות בקשר לכך.

12.6 עם קבלת הפרס מסכים ומתחייב הזוכה, כי עורכת התחרות, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור בתחרות זו ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות בתחרות הנ"ל ו/או בזכייה, הנאה או שימוש בפרס.

12.7 כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף ועורכת התחרות בקשר עם התחרות, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

12.8 המשתתף מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה כלפי עורכת התחרות ו/או למי מטעמה בקשר לתחרות ו/או הליך התחרות.

12.9 למען הסר ספק תקנון התחרות הינו לצורכי משחק בלבד והתחרות לא תחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 בחוק העונשין וזאת עקב העובדה כי הזכייה אינה בדרך של גורל.

12.10 על התחרות ועל תקנון זה, תחול הוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, לפיה ההכרעה ו/או הערכת חברי וועדת השיפוט לא יהוו נושא לדיון בבית משפט.

12.11. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפירוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז או תל אביב.
12.12 כל משתתף בתחרות יהיה רשאי לעיין בתקנון המצוי במשרדי פומרי בייקרי, ברח' חז"ל 1, באר שבע, וזאת בתיאום מראש עם החברה. התקנון מופיע גם באתר האינטרנט של פומרי בייקרי בכתובת -www.pomeri.co.il

בהשתתפותי בתחרות אני מאשר כי קראתי את התקנון לעיל במלואו, כי הבנתי את תנאיו ואני מאשר את כל הכתוב בו.

למעבר לצ'אט
דברו איתנו 🐶
היי היי, וואף וואף 🐶🍪
איך אנחנו יכולים לעזור?
דילוג לתוכן